Thuế GTGT Archive

Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT Luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất: 0%, 5% và 10%. Cụ thể như sau: a) Mức thuế suất 0%: Áp dụng đối …

Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị gia tăng là gì Khái niệm Thuế GTGT (Được gọi tắt là VAT – Value Added Tax hoặc TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée)  …