Công văn 2590 năm 2015 về chi phí thanh lý tài sản cố định do tổng cục thuế ban hành Lưu trữ