Công văn 5460 về đăng ký mẫu 06-GTGT áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ Lưu trữ