Luật số: 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Lưu trữ

Luật việc làm 2013

Luật việc làm 2013: QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, …