Tài sản cố định vô hình Lưu trữ

Điểm mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Điểm mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của …

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được chia sẻ bởi kế toán YTHO Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12: Tài sản cố định vô hình …