Công văn 2248 năm 2016 về khấu hao tài sản cố định do tổng cục thuế ban hành Lưu trữ