Hướng dẫn thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử Lưu trữ