Quy định cách xuất hóa đơn công trình xây dựng đã nghiệm thu Lưu trữ