Quy định về chữ ký đóng dấu trên hóa đơn GTGT Lưu trữ