Quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty Lưu trữ