Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018 Lưu trữ