THUẾ SUẤT thuế gtgt 5 Lưu trữ

Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT Luật thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất: 0%, 5% và 10%. Cụ thể như sau: a) Mức thuế suất 0%: Áp dụng đối …