Công văn 1097 về đăng ký mẫu 06-GTGT áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ Archive