Công văn 1097/TCT-KK về đăng ký mẫu 06-GTGT Archive