nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện Archive