Phân biệt chi nhánh văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh Archive