Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty dịch vụ Lưu trữ