Thông tư 31/2017/tt-btc hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do bộ trưởng bộ tài chính ban hành Lưu trữ