Thông tư 31/2017/tt-btc sửa đổi thông tư 99/2016/tt-btc hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Lưu trữ