Cách viết hóa đơn GTGT khi có nhiều danh mục hàng hóa Lưu trữ