Viết hóa đơn khi có nhiều danh mục hàng hóa Archive