Viết hóa đơn GTGT khi có nhiều danh mục hóa Lưu trữ