Công văn 4108/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

Categories: Tin tức
No Comments
Đánh giá

Công văn 4108/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành được chia sẻ bởi ỴTHO

Công văn 4108/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4108/CT-TTHT
V/v: Khấu hao tài sản cố định
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hiệp Phát.
Đ/chỉ: số 51/13 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú.
Mã số thuế: 0300688732.

Trả lời văn bản số 0203/2015/CV-HP ngày 23/3/2015 của Công ty về khấu hao tài sản cố định; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (áp dụng từ kỳ tính thuế 2013) quy định về đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định:

“Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

Trường hợp Công ty theo trình bày có tài sản cố định là nhà xưởng, nguyên giá: 2.952.729.462đ, giá trị còn lại đến ngày 31/12/2014: 132.498.991đ, thời gian khấu hao còn lại: 12 tháng; năm 2015 thực hiện nâng mái, thay tole, xây tường, xây vách, nâng nền nhà xưởng với giá trị 765.000.000đ thì hoạt động này là nâng cấp tài sản cố định, Công ty căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu có liên quan hạch toán tăng nguyên giá của tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao theo hướng dẫn tại tiết 4.b Mục I Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng Pháp chế;
– Phòng KTT số 3;
– Lưu (TTHT, HC)
707-2436946/2015/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts