Công văn 9338/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

Đánh giá

Công văn 9338/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Công văn 9338/ct-ttht năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do cục thuế thành phố hồ chí minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9338/CT-TTHT
V/v: Khấu hao tài sản cố định
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP TM và DV Kỹ Thuật Khoan Dầu Khí PVD
Đ/chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Mã số thuế: 0305124602

Trả lời văn bản số 2319/PT-TCKT ngày 23/9/2015 của Công ty về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015):

“Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“…

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

…”

Căn cứ Khoản 2.a Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

  1. a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã đăng ký trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, nếu Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì được trích khấu hao nhanh đối với những TSCĐ (không phân biệt TSCĐ sử dụng còn mới hay đã qua sử dụng) theo quy định tại Khoản 2.a Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC để nhanh chóng đổi mới công nghệ, mức trích khấu hao nhanh không vượt quá 2 lần mức khấu hao theo khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 45/2013/TT-BTC và phải đảm bảo kinh doanh có lãi, việc trích khấu hao phải áp dụng thống nhất trong năm tài chính. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh Công ty không phải làm thủ tục đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp trong năm tài chính Công ty kinh doanh không có lãi thì không được trích khấu hao nhanh. Tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh, hàng năm Công ty tự quyết định mức trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành (kể cả trường hợp khấu hao nhanh) để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng Pháp chế;
– Phòng KTT số 1;
– Lưu (TTHT, HC)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

CÔNG TY TNHH YTHO

Văn phòng làm việc: 22/2/9 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) – 0901 34 01 98 (Ms. Uyên)

E-mail: Ketoanytho@gmail.com

Fanpage: Kế Toán Ytho

Your Thoughts